Casuïstiek - Parkinsonhuys

Achtergrond

In 2009 is in Nederland, in opdracht van de Parkinson Vereniging en het Prinses Beatrix Fonds, een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van zorg voor Parkinsonpatiënten in verpleeghuizen. In dit project werd geïnventariseerd hoe de zorg in verpleeghuizen is en hoe deze verbeterd kon worden. Dit project werd eind 2011 afgerond en heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Een algemene conclusie was, dat de zorg voor Parkinson patiënten in verpleeghuizen onvoldoende is. St. Groenhuysen stelde zich daarom ten doel om de zorg voor de cliënten met Parkinson sterk te professionaliseren. In het kader daarvan werd besloten om een center of excellence voor de Parkinson patiënt in de laatste fase te ontwikkelen. Dit werd het Parkinsonhuys, te huisvesten in een nieuw gebouw, waar cliënten met de ziekte van Parkinson op professionele wijze zorg en behandeling zouden krijgen. Idealiter ging het om alle patiënten met M.Parkinson maar in eerste instantie werd daarbij gekeken naar de longstay cliënten (PG en somatiek).

Doel

Het doel van de eerste fase van dit project was het Parkinsonhuys te ontwikkelen en procesmatig in te richten. Tevens het voorbereiden van de realisatie, zodat in de vervolgfase 2 het Parkinsonhuys volgens een gestructureerd plan in de praktijk kon worden geïmplementeerd.

Mijn rol

In dit project kreeg ik de eer om de rol van projectmanager te vervullen. Ik was meteen enthousiast, mijn mooiste project ooit! Met een multidisciplinair team ben ik aan de slag gegaan om dit ambitieuze project te realiseren. Actoren in het proces van zorg en behandeling, zorgadviseurs en een promovendus heb ik nauw betrokken bij dit project. Een aandachtspunt betrof de wet- en regelgeving waaraan het Parkinsonhuys moest voldoen. Bovendien was het nadrukkelijk de wens om de kaders van Planetree (mensgerichte zorg) mee te nemen in het project.

Flow

Het is algemeen bekend dat de werkdruk in de zorg hoog is, en dat er weinig tijd is voor niet-cliënt gebonden taken. De expertise van alle betrokkenen had ik hard nodig, om het expertisecentrum professioneel in te kunnen richten. Ik was immers projectmanager, procesbegeleider en heb zelf weinig kennis van de ziekte van Parkinson. Het was voor mij dan ook een mooie uitdaging om iedereen in de flow te krijgen van dit schitterende project, en het proces zodanig te begeleiden dat iedereen op effectieve en efficiënte wijze een bijdrage kon leveren. 

Bij de start van het project heb ik iedereen meegenomen in het ontwerp van de eindsituatie, zodat duidelijk was waar we naartoe wilden gaan. Daardoor werd een mooie stip op de horizon gezet waardoor het enthousiasme om hiernaartoe te werken zich als een olievlek verspreidde in de organisatie. De professionaliteit en enorme inzet van iedereen heeft ervoor gezorgd dat ik aan het eind van het project de resultaten kon overdragen aan de zorgmanager, die verantwoordelijk gesteld werd voor het managen van deze prachtige nieuwe afdeling binnen de zorginstelling. Klik hier voor het prachtige resultaat....